Wednesday 9/9/20
Thursday 9/10/20
Friday 9/11/20
Saturday 9/12/20
Friday 9/18/20
Saturday 9/19/20
Sunday 9/20/20